Desktop banner
mobile header

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1.1. House of Web B.V. (Verzamelnaam van o.a. Bannersetje en WwWebbuilder): ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 302 645 29.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Bannersetje of WwWebbuilder een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van House of Web zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor House of Web alleen bindend indien en voor zover deze door House of Web uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. House of Web is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Verplichtingen Bannersetje

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert House of Web dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.2. House of Web spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van House of Web zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.

3.3. House of Web spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever stelt House of Web steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat House of Web het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.

4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks House of Web, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Bannersetje zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

4.4. Opdrachtgever vrijwaart House of Web van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.

4.6. Zonder toestemming van House of Web is het Opdrachtgever verboden de door House of Web verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

4.8. House of Web heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk)buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens House of Web niet na komt dan wel in stijd handelt met deze voorwaarden.

4.9. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan House of Web en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Bannersetje mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

4.10. Het door Opdrachtgever aan House of Web geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen House of Web en Opdrachtgever.

4.11. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan House of Web, dat al het door Opdrachtgever aan House of Web verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door House of Web te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

4.12. Opdrachtgever moet er zorg voor dragen de serverload te beperken tot een normaal verbruik. Het opgegeven aantal websites wat de klant per account kan toevoegen is een theoretisch aantal. Dit aantal kan in mindering gebracht worden wanneer de klant een constante load hoger dan de gemiddelde klant veroorzaakt.

4.13. Opdrachtgever verklaart 18 jaar of ouder te zijn. Onder de 18 moet de ouder of voogd ondertekenen.

Artikel 5. Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft House of Web het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3. Offertes van House of Web zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.

Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van House of Web zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7. Levertijd

7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door House of Web wordt ontvangen.

7.2. Door House of Web opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden., is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

8.2. Indien House of Web, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is House of Web gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij House of Web of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

9.3. Het is House of Web toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien House of Web door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur

10.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. House of Web zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

10.2. House of Web is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

10.4. House of Web heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

Artikel 11. Gebruiksrechten

11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent House of Web Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

11.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van House of Web.

12.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover House of Web niet nakomt is House of Web zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van House of Web op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

13.1. Opdrachtgever dient de door House of Web uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

13.2. Alle door House of Web uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

13.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke ( incasso )kosten ( waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure ) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van contractant . De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

13.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13.5. In bovenstaande gevallen heeft House of Web voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van House of Web vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Onze prijzen zijn excl. 19 % B.T.W. en worden jaarlijks gefactureerd tenzij anders aangegeven.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. House of Web aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

14.2. De totale aansprakelijkheid van House of Web wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.

14.3. Aansprakelijkheid van House of Web voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

14.4. Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op Bannersetje geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van House of Web.

14.5. De aansprakelijkheid van House of Web wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever House of Web onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en House of Web ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat House of Web in staat is adequaat te reageren.

14.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij House of Web meldt.

14.7. Opdrachtgever vrijwaart House of Web voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door House of Web geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 15. Overmacht

15.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Bannersetje door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Bannersetje kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

16.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 17. Personeel

17.1. Opdrachtgever zal werknemers van Bannersetje die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

17.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en House of Web voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van House of Web in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van House of Web. Onder werknemers van House of Web worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van House of Web of van één van de aan House of Web gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van House of Web of van één van de aan House of Web gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 18. Wijzigingen AV

18.1. House of Web behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

18.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van House of Web of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

18.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 19. Reclame

19.1. Bij gebreke van verplichtingen van House of Web dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van House of Web.

19.2. Indien House of Web de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.

19.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.

19.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 20. Slotbepalingen.

20.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

20.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

20.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

20.4. Partiële nietigheid:

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.

Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Adres

House of Web (Bannersetje)

Boschstraat 90

5301 AG

Zaltbommel